DigiOpas

Rakennukset

1. Päärakennus - Huvudbyggnaden

Nykyinen päärakennus valmistui 1810, aikaisempi paloi eikä sen tarkkaa sijaintia tiedetä. Päärakennus oli aluksi yksikerroksinen, mansardikattoinen rakennus. Se jatkettiin ja korotettiin kaksikerroksiseksi empiretyyliseksi rakennukseksi 1839-40 uuden kartanonisännän Axel von Heidemanin asettuessa taloksi vaimonsa Sofian kanssa. Toinen kerros rakennettiin vain komeuden ja ajan muodin vuoksi. Siellä on asuinhuoneet vain päädyissä.

 

Den nuvarande huvudbyggnaden blev färdig 1810. Det fanns en tidigare huvudbyggnad som brann ner men man vet inte exakt var det låg. Huvudbyggnaden var först ett envåningshus med mansardtak. Byggnaden fick en förlängning och en våning till 1839 – 40 för att se ståtligare ut. Den omvandlades på så sätt till en tidsenlig empirebyggnad. I övre våningen finns dock bara en enkel kammare i varje ända.

 

The current main building was completed in 1810, the earlier one burned down and its exact location is unknown. The main building was initially a one-story building with a mansard roof. It was extended and raised into a two-story empire-style building in 1839-40 when the new manor owner, Axel von Heideman, moved into the house with his wife Sofia. The second floor was built only for grandeur and the fashion of the time. There are living rooms only at the ends.

2. Muistojen hiljainen talo / Minnenas tysta hus

Tämä sivurakennus on rakennettu kahdessa vaiheessa v. 1787 ja 1793 välillä, mahdollisesti v. 1787 avioituneiden Georg Heidemanin ja hänen nuorikkonsa Helenan asuttavaksi. 1800-luvun kovina pakkastalvina päärakennuksen korkeista huoneista muutettiin tänne kylmää pakoon. Sittemmin sivurakennuksessa on asunut palvelusväkeä ja satunnaisesti herrasväen vieraita. Toiseen yliskamariin teljettiin 1840-luvun lopussa mieleltään sairastunut kartanonrouva Sofia von Heideman, jonka uskotaan yhä kummittelevan kartanolla. Hän menehtyi 1850 pudottuaan sivurakennuksen yläkertaan johtavissa jyrkissä portaissa. 1900-luvun alussa kartanosuvun viimeiset edustajat Hugo ja Lilly von Heideman kokosivat toisen pään tupaan kotimuseon Suomen sodan ja siinä kunnostautuneiden Heideman-suvun miesten muistoksi. He antoivat sille nimen Vuosisataissali, koska Suomen sodasta oli tullut kuluneeksi 100 vuotta.

Denna sidobyggnad är byggd i två etapper mellan år 1787 och 1793, möjligen som bostad för de nygifta Georg von Heideman och hans unga fru Helena. Under de hårda vintrarna på 1800-talet flydde man hit från de höga och kalla rummen i huvudbyggnaden. Senare har det bott tjänstefolk här och mer sporadiskt även
herrskapets gäster. Den sinnessjuka herrgårdsfrun Sofia von Heideman stängdes in i ena kammaren i övervåningen i slutet av 1840-talet. Hon ramlade i den branta trappan upp till kammaren och dog 1850 men man påstår att hon vandrar här som spöke än idag. I början av 1900-talet inredde de sista medlemmarna av herrgårdssläkten, Hugo och Lilly von Heideman, ett hemmuseum i ena stugan för att minnas Finska kriget och släktens modiga soldater som deltog i det. Hemmuseet fick heta Sekulärsalen eftersom det hade gått precis 100 år sedan Finska kriget.

This side building was built in two stages between 1787 and 1793, possibly for the residence of Georg Heideman and his young daughter Helena, who married in 1787. In the bitterly cold winters of the 19th century, the high rooms of the main building were moved here to escape the cold. Since then, servants and occasional guests of the gentry have lived in the side building. At the end of the 1840s, the madam of the manor, Sofia von Heideman, who is believed to still haunt the manor, was confined to the second upper chamber. She died in 1850 after falling on the steep stairs leading to the upper floor of the outbuilding. At the beginning of the 20th century, the last representatives of the family, Hugo and Lilly von Heideman, assembled a home museum in the second end of the house to commemorate the Finnish war and the men of the Heideman family who distinguished themselves in it. They named it the Centenary Hall because it had been 100 years since the war in Finland.

YWl0dGFyaXZpLkpQRw==base64
3. Aitta / Bod

Alueen vanhin rakennus yhdessä vastapäisen sivurakennuksen kanssa, rakennettu 1700-luvun lopussa. Keskellä vaunuvaja, oik. ruoka-aitta, vas. vilja-aitta, vasemmanpuoleisin matala osa on ns. jääkellari maitotuotteille ja viineille.

 

Byggdes i slutet av 1700-talet ungefär samtidigt med sidobyggnaden. I mitten vagnhall, till höger matbod och till vänster sädesbod. Den låga delen längst till vänster är s k isbod för nedkylning av mjölkprodukter och viner.

This is the oldest building in the area together with the outbuilding opposite. It was built at the end of the 18th century. There is a carriage shed  in the middle, a food shed is on the right, a shed on the left is a granary. The lowest part on the left is the so-called ice cellar for dairy products and wines.

4.herrasväen käymälä / herrskapsuthus

Herrasväen 8-reikäinen ulkohuussi, jota herrasväki käytti hyvällä säällä. V. 1909 päärakennuksessa tehtiin mittava korjaustyö, jolloin sinne saatiin ”moderni” kuivakäymälä eli ilmaklosetti. Herrasväki käytti sitä huonolla säällä. Palvelusväki tyhjensi sen istuimen alla ollutta posliiniastiaa.

Herrskapets dass med åtta hål. Användes när vädret var vackert, på dåligt väder använde man fr o m renoveringen av huvudbyggnaden 1909 ett ”modernt” innedass, s k luftklosett, som tömdes av tjänstefolket.

Gentrys´ 8-hole outdoor toilet has been used in good weather. In 1909, extensive repair work was done in the main building, when a ”modern” dry toilet, i.e. an air closet, was installed there. Family has used it in bad weather. The servants emptied the porcelain dish under its seat.

5. Liiteri / Vedbod

Edelleen alkuperäisessä käytössään puuliiterinä.

Fortfarande i sin ursprungliga funktion som lider för ved.

The building  in its original use was a  woodshed.

a2VsbGFyaS5KUEc=base64
6. Maakellari / källare

Ruokatavaraa säilytettiin paitsi täällä, myös ruoka-aitassa ja kartanon keittiön kylmässä ruokahuoneessa ja ruokakomerossa. Jäähdytystä varten oli kartanolla myös erityinen jäävarasto aittarivin päässä. Siellä säilytettiin maitotuotteita ja viinejä.

 

Matvaror förvarades förutom här också i matboden och i herrgårdskökets skafferier. För nedkylning av t ex mjölkprodukter och viner användes också en speciell bod med is.

Cellar, where different food has been stored. Groceries were stored not only here, but also in the pantry and in the cold dining room and pantry of the mansion’s kitchen. For cooling, the manor also had a special ice storage at the end of the row of sheds. Dairy products and wines were stored there.

7. Entinen herrasväen sauna / Före detta herrskapsbastu

Vuodelta 1902. Ollut ensin herrasväen saunana, sitten kanalana ja 50-luvun lopulta 2000-luvulle asti Lilly von Heidemanin  testamenttitoiveen mukaan eri alojen taiteilijoiden kesäkotina. Urajärvellä onkin vieraillut monia kuuluja taiteilijoita, mm. taidemaalarit Eero Järnefelt ja Verner Thomé. Kirjailija Lauri Viljanen kiitti oleskelustaan maaseudun rauhassa runosäkeillä:
Humina paisuva on suurten puiden/ maan päällä ikuinen. Tuo ääni soi/ kuin tuhansien toukokuiden. / Niin syvä, etten muuta kuulla voi/ humina paisuva on suurten puiden.

Byggdes 1902 och användes som herrskapets bastu. Har använts också som hönshus. I slutet av 50-talet byggdes om till en konstnärsvilla där författare, målare och musiker fick bo gratis sommartid. Det var en önskan som Lilly von Heideman uttryckte i sitt testamente. Således har många mer eller mindre kända konstnärer tillbringat sommardagar i Urajärvi – bland dem målarna Eero Järnefelt och Verner Thomé. Författaren Lauri Viljanen tackade för den fridfulla vistelsen i provinsen med vers.

From 1902 it was a first gentleman’s sauna, then a henhouse, and from the late 50s until the 2000s, according to Lilly von Heideman’s will, a summer home for artists of various fields. Many famous artists have visited Urajärvi, e.g. painters Eero Järnefelt and Verner Thomé. The writer Lauri Viljanen thanked for his stay in the peace of the countryside with poems:
Humming sigh is eternal on the big trees/on eternal earth. That voice rings/ like thousands of maypoles. / So deep that I can’t hear anything else/ the humming sigh of the big trees.

dGFsbGkuSlBHbase64
8. Talli / Stall

Tallissa pidettiin kartanon kahta hevosta. Enempää omia hevosia ei tarvittu, koska kartano saattoi lainata hevosia maataloustöihin ja kyytihevosiksi torpistaan. Kartanon viimeisestä hevosesta säädettiin Lilly von Heidemanin testamentissa, että sen tuli saada asua kartanolla elämänsä loppuun asti. Yläkerrassa on ollut hellahuone, jossa tallirenki on saattanut asua. Päätyyn on rakennettu sauna 1900-luvun alussa ja sitä voi kesäisin vuokrata.

Här bodde herrgårdens två hästar. Fler egna hästar behövdes inte, eftersom herrgården kunde vid behov låna hästar av torparna. Före sin död gav Lilly von Heideman i sitt testamente order om att den sista hästen skulle få leva kvar på gården resten av sitt liv. – I övre våningen har det funnits ett rum med spis där möjligen stalldrängen har bott. I ena ändan av byggnaden finns en liten bastu som har byggts i början av 1900-talet. Man kan hyra bastun sommartid.

The manor’s two horses were kept in the stable. No more own horses were needed, because the manor could borrow horses for agricultural work and as riding horses from its farm. Lilly von Heideman’s will stipulated, that the last horse of the manor should be allowed to live on the manor until the end of its life. Upstairs there was a conservatory, where the stables may have lived. A sauna was built on the side of the building at the beginning of the 20th century and it can be rented in the summer.

9. Uimakoppi / Badhytten

Herrasväen uimakoppi. Aikaisemmin sijainnut lähempänä Rantamajaa eli entistä herrasväen saunaa.

Herrskapets badhytt. Låg tidigare närmare Strandstugan, dvs. herrskapets bastubyggnad.

Gentrys´ swimming booth. Formerly located closer to Rantamaja, which was the former gentry’s sauna.

bmF2ZXR0YS5KUEc=base64
10. Navetta / Fähus

Rakennettiin 1850-luvulla 100:lle lehmälle. Alunperin ikkunoiden paikalla oli iso rivistö ovia, mikä oli epätavallista. Ovet muutettiin 1950-luvulla ikkunoiksi ja rakennus otettiin 1955 Helsingin yliopiston kirjaston käyttöön kirjavarastoksi. Toimi sittemmin Kansalliskirjaston varastona vuoteen 2012. Nykyisin yläkerrassa säilytetään Museoviraston kokoelmia. 

Byggdes på 1850-talet och hade plats för 100 kor. Då fanns en hel rad dörrar i fasaden vilket var ovanligt men dörrarna byttes senare ut mot fönster. Blev omvandlad till Helsingfors universitets bokförråd 1955 och användes som lagerbibliotek ända till 2012. I dag förvarar Museiverket sina samlingar i övre våningen och.

Built in the 1850s for 100 cows. Originally, large doors were places instead of windows which was unusual. In the 1950s, the doors were changed to windows, and in 1955 the building was used by the University of Helsinki library as a book store. It later served as the National Library’s warehouse until 2012. Nowadays, the collections of the National Museum Office are stored on the upper floor.

11. Entinen meijeri / Före detta mejeri

Peräisin 1800-luvulta. On toiminut sekä sikalana että meijerinä, ennen kuin muutettiin kahvilaksi. Kahvilatoiminta alkoi 1930-luvulla Suomen muinaismuistoyhdistyksen otettua haltuunsa kartanon ja aloitettua täällä museonpidon.

 

Från 1800-talet. Har fungerat som både svinhus och mejeri innan byggdes om till ett kafé. Kaféverksamhaten började på 1930-talet efter att Suomen muinaismuistoyhdistys hade tagit över herrgården och etablerat ett museum här.

The building from the 19th century has operated as both a piggery and a dairy, before being converted into a cafe. Cafe operations began in the 1930s when the Finnish Antiquities Association took over the manor house and started running a museum here.

12. Matkajlumaja / Resande hem

Rakennettu 1820-luvulla alun perin väentuvaksi. Väentuvassa torpparit söivät taksvärkkipäivinään eväitä ja pidempimatkalaiset saattoivat yöpyä. Ollut myös palvelusväen asuinrakennuksena ja 1930-luvulta alkaen näihin päiviin asti matkailumajana. 1930-luvulla päätyihin ja pellon puolelle on rakennettu kuistit lisäämään viihtyisyyttä.

Byggdes på 1820-talet och fungerade ursprungligen som dagligstuga, där torparna kunde äta sin matsäck och vid behov även övernatta. Senare fungerat som bostad för tjänstefolk och från 1930-talet ända fram till våra dagar som vandringshem. Verandorna har kommit till på 1930-talet för att öka trivseln för resenärerna.

The building has been offering the accommodation for the working population in connection with the manor. Workers could eat there while making their serfdom and those traveling longer could stay the night. It was also used as a residential building for servicemen and from the 1930s until today as a tourist lodge. In the 1930s, porches were built on the ends and on the side of the field to increase comfort.

13. Sauna / Bastu

1800-luvulla rakennettu tilava rantasauna, jossa torpparit, palvelusväki ja muu työväki kylpi. Alunperin savusauna, nykyisin lämpiää suurella perinteisellä kiukaalla, joka vaatii usean tunnin lämmityksen. 

En stor strandbastu där torparna, tjänstefolket och övrig arbetskraft badade, byggd på 1800-talet. Urpsrungligen rökbastu, numera med en stor gammaldags bastuugn som får eldas i flera timmar. 

A spacious beach sauna built in the 19th century, where crofters, servants and other workers bathed. Originally a smoke sauna, nowadays it is warm with a large traditional stove that requires several hours of heating. 

14. Varastokirjastonalue / Depåbibliotek

Rakennettu 1950-luvulla, arkkitehti Olof Hanssonin suunnittelemia. Tarkoitettu Helsingin yliopiston varastokirjaston käyttöön ja tutkijankammioiksi. Vuodesta 2014 lähtien Senaattikiinteistöt Oy:n omistuksessa.

Byggdes på 1950-talet i samband med att universitetsbiblioteket började lagra böcker i Urajärvi. Ritade av arkitekt Olof Hansson. Avsedda för universitetsbibliotekets bruk och som lyor för forskare. Ägs sedan 2014 av Senaattikiinteistöt Oy.

Built in the 1950s, designed by architect Olof Hansson. Intended for use by the Storage Library of the University of Helsinki and as research chambers. Since 2014, owned by Senaattikinteistöt Oy.

Hugo-herran polku - Herr Hugos stig

Kartanon viimeinen aatelinen isäntä Hugo von Heideman (1851-1915) teetti kartanonpuistoon n. 1,3 km:n pituisen hiekkakäytävän, jota pitkin herrasväki saattoi jaloitella ja kulkea puiston eri kohteisiin. Hiekkakäytävä on aikojen kuluessa muuttunut luonnonpoluksi.

Hugo von Heideman (1851-1915), den sista adelsherren på herrgården, lät bygga en ca 1,3 km lång sandstig för herrskapets spatseringar i parken. Sandstigen har med tiden förvandlats till en naturstig.

Kotiranta - Hemmets strand

Päärakennuksesta on tänne suora näköyhteys. Pyöreän pöydän ääressä kahviteltiin ja seurusteltiin.

Från huvudbyggnadens ingång är det en rak linje hit. Man fikade och umgicks vid det runda bordet.

There is a straight view of the manor´s entrance. People used to have coffee and socialized at the round table.

Iltaruskonkallio - Aftonsolens berg

Kivikummelia koristaa Herkules-patsas, joka näyttää heittävän kiven Urajärveen.

Stenkumlet pryds av en staty som avbildar Herkules. Herkules ser ut att kasta sin sten in i sjön.

The stone hake is decorated with a statue of Hercules, which seems to be throwing a stone into the Lake Urajärvi.

Holviportti - Valvport

Rakennettu ilman muurilaastia tarkasti valituista ja taidokkaasti asetelluista kivistä. Portin ali kulkiessa saa toivoa jotakin.

Byggd utan murbruk av noga utvalda och skickligt utplacerade stenar. När man går genom porten ska man önska något.

Built without mortar from carefully selected and skillfully laid stones. When passing under the gate,you should make a wish.

Suihkulähteen paikka, Kotijoutsen ja Liljojen saari - Fontänens plats, Svanevhit och Liljornas ö

Tämä on yksi kartanonpuistoon luoduista levähdyspaikoista, jossa saattoi viipyä ihailemassa suihkulähdettä ja järvimaisemaa sekä pienen tekosaaren edustalla kelluvaa tekojoutsenta.

Detta är en av viloplatserna i parken där spatseraren kunde stanna för att njuta av den sorlande fontänen och beundra sjölandskapet samt den konstgjorda svanen som gungade på vågorna intill den lilla konstgjorda ön.

This is one of the resting places created in the manor park, where you could linger and admire the fountain and the lake landscape, as well as the artificial swan floating in a front of the small artificial island.

Muistojen niemi - Runeudden

Tänne tehtiin iloisia huviretkiä. Täällä on myös luonnonkiveen kiinnitettynä musta marmorinen muistolaatta, johon on kirjoitettu latinaksi, että kartano tuolloin vuonna 1912 oli ollut suvun omistuksessa 240 vuotta.

Hit gjorde man gärna glada utflykter.  Här finns också, fastskruvad på en natursten, en minnesplatta av svart marmor där det står på latin, att herrgården då år 1912 hade varit i släktens ägo i 240 år.

Small pleasure trips had been made to this place. There is also a black marble commemorative plaque attached to the natural stone, on which it is written in Latin that at that time in 1912 the manor had been owned by the family for 240 years.

Sukuhauta - Släktgraven

Täältä Hugo ja Lilly von Heideman sekä heidän äitinsä Fredrika ovat saaneet viimeisen lepopaikan. Hugo ja Fredrika haudattiin ensin Asikkalan kirkkomaahan, mutta heidän tomumajansa siirrettiin tänne. Antiikin temppeliä muistuttavan muistomerkin piirsi helsinkiläinen arkkitehti Harry Röneholm jo vuosisadan vaihteessa, mutta se rakennettiin vasta Hugon kuoleman jälkeen.

Här har Hugo och Lilly von Heideman samt deras mor Fredrika fått sin sista viloplats. Hugo och Fredrika begravdes först i Asikkala kyrkogård men deras kvarlevor flyttades hit. Minnesmärket som har drag av ett antikt tempel ritades av arkitekten Harry Röneholm från Helsingfors redan vid sekelskiftet men byggdes först efter Hugos död.

This is where Hugo and Lilly von Heideman and their mother Fredrika have their final resting place. Hugo and Fredrika were first buried in the churchyard of Asikkala, but their ashes were moved here. The monument, which resembles an ancient temple, was drawn by Helsinki architect Harry Röneholm already at the turn of the century, but it was not built until after Hugo’s death.

Via Nova

Vägen från strandstigen till utsiktsplatsen blev färdig 1912, vilket man kan läsa på minnesstenen halvvägs upp..

Från huvudbyggnadens ingång är det en rak linje hit. Man fikade och umgicks vid det runda bordet.

The road leading from the beach path to the viewpoint was completed in 1912, as the memorial stone in the middle of the road says.

Natura 2000-alue / Natura 2000-omrädet

Urajärven Natura 2000 -alueen tervaleppäkorvessa lahoavilla maapuilla on havaittu harvinaista ja vaarantuneeksi luokiteltua korpihohtosammalta. Tämä on yksi harvoista korpihohtosammalen kasvupaikoista Suomessa. Urajärvi on kirkasvetinen, lähdepohjainen järvi, jossa kasvavat mm. erittäin uhanalaiset hento- ja notkeanäkinruoho, jotka molemmat ovat erityisesti suojeltavia lajeja. Huhtaranta ja Talassaari ovat kylän yhteisaluetta, mistä löytyy uimalaiturit, laavu ja grillipaikka. Kartassa näkyvä polku vie Talassaareen. Talassaari on saanut nimensä siellä olleista neljästä nuottatalaasta sekä yhdestä verkkotalaasta, jossa oli olkikatto. Nykyisin saari toimii uimapaikkana ja retkeilykohteena. 

Omgivningarna kring Urajärvi gård hör till Natura 2000-området. Där växer en klibbalsskog där man finner sällsynta växter. På ruttnande fallna träd i klibbalsskogen har man hittat sällsynt och utrotshotad mossa, Herzogiella turfacea. Detta är ett av de få ställena i Finland där denna mossa växer. Urajärvi är en källsjö med klart vatten och där växer mycket utrotshotade arter av najasväxter, Najas tenuissima och Najas flexilis. Stigen på kartan leder till ön Talassaari. Talassaari har fått sitt namn efter fyra notbodar och en nätbod med halmtak som fanns där tidigare. Idag fungerar ön som simplats och utflyktsmål.

A rare and endangered species of hornbeam moss has been found on decaying ground trees in the black alder trees of the Urajärvi Natura 2000 area. This is one of the few places where hornbeam moss grows in Finland. Urajärvi is a clear-water, spring-based lake where e.g. the highly endangered Najas tenuissima and Najas flexilis, both of which are specially protected species. Huhtaranta and Talassaari are the common area of the village, where you can find swimming piers, a shed and a barbecue area. The path shown on the map leads to Talassaari. Talassaari got its name from four reed sheds and a net shed with a thatched roof that were there before. Nowadays, the island serves as a swimming and camping destination.

Valhalla - walhalla

Puolikaaren muotoinen näköalapaikka valmistui mäen harjalle 1913 Hugo ja Lilly von Heidemanin ulkomaanmatkoilla näkemien esikuvien inspiroimana.

Utsiksplatsen i form av en halvcirkel blev färdig 1913. Den har inspirerats av förebilder som Hugo och Lilly von Heideman såg på sina resor ute i Europa.

The scene in the form of a semicircle was completed in 1913. It was inspired by different places that Hugo and Lilly von Heideman saw on their travels in Europe.

Scroll to Top